Перфектна конкуренция срещу монополистична конкуренция

Перфектната и монополистична конкуренция са двете форми на пазарни ситуации, които описват нивата на конкуренция в рамките на пазарна структура. Перфектната конкуренция и монополистичната конкуренция се различават помежду си по това, че описват напълно различни пазарни сценарии, които включват разлики в цените, нивата на конкуренция, броя на пазарните участници и видовете продавани стоки. Статията дава ясно очертание какво означава всеки тип конкуренция за участниците на пазара и потребителите и показва техните различия.

Какво е перфектната конкуренция?

Пазар с перфектна конкуренция е там, където има много голям брой купувачи и продавачи, които купуват и продават идентичен продукт. Тъй като продуктът е идентичен във всичките си характеристики, цената, която се таксува от всички продавачи, е еднаква цена. Икономическата теория описва пазарните участници в един перфектен пазар за конкуренция като не са достатъчно големи, за да могат да станат пазарен лидер или да определят цени. Тъй като продаваните продукти и зададените цени са идентични, няма пречки за влизане или излизане в рамките на такова пазарно място.

Съществуването на такива съвършени пазари са доста редки в реалния свят, а съвършено конкурентният пазар е формиране на икономическа теория, която да помогне за по-доброто разбиране на други форми на пазарна конкуренция като монополистична и олигополистична.

Какво представлява монополистичната конкуренция?

Монополистичният пазар е този, където има голям брой купувачи, но много малък брой продавачи. Играчите на тези видове пазари продават стоки, които са различни помежду си и следователно могат да начисляват различни цени в зависимост от стойността на продукта, който се предлага на пазара. В условията на монополистична конкуренция, тъй като има само няколко броя продавачи, един по-голям продавач контролира пазара и следователно има контрол върху цените, качеството и характеристиките на продукта. Счита се обаче, че такъв монопол продължава само в краткосрочен план, тъй като такава пазарна сила има тенденция да изчезне в дългосрочен план, тъй като новите фирми навлизат на пазара, създавайки нужда от по-евтини продукти.

Каква е разликата между съвършената конкуренция и монополистичната конкуренция?

Перфектните и монополистични пазари за конкуренция имат сходни цели на търговията, което е увеличаване на рентабилността и избягване на загуби. Пазарната динамика между тези две форми на пазарите обаче е доста отчетлива. Монополистичната конкуренция описва несъвършена пазарна структура, доста противоположна на перфектната конкуренция. Перфектната конкуренция обяснява икономическата теория за пазар, който в действителност не съществува.

Резюме:

Перфектна конкуренция срещу монополистична конкуренция


  • Перфектната и монополистична конкуренция са двете форми на пазарни ситуации, които описват нивата на конкуренция в рамките на пазарна структура.

  • Пазар с перфектна конкуренция е там, където има много голям брой купувачи и продавачи, които купуват и продават идентичен продукт.
  • Монополистичният пазар е този, където има голям брой купувачи, но много малък брой продавачи. Играчите на тези видове пазари продават стоки, които са различни помежду си и следователно могат да начисляват различни цени.

  • Монополистичната конкуренция описва несъвършена пазарна структура, доста противоположна на перфектната конкуренция.

  • Перфектната конкуренция обяснява икономическата теория за пазар, който в действителност не съществува.