Коефициент срещу постоянен

Когато две неща съвпадат, има две възможности. Едното е, че промяната в дадено нещо е съпътстваща промяната в друго. Когато възрастта на дете се увеличава, се наблюдава едновременно увеличаване на ръста му. Колкото по-голямо е детето, толкова по-високо е. Втората възможност е две неща да се различават обратно. Тук по-високата величина на едно нещо води до по-висока стойност на друго или обратно. За двете свойства се казва, че са отрицателно свързани. Ако стойността на дадена вещ остава с течение на времето, се казва, че е константа, докато ако нейната стойност се променя в зависимост от условията, се казва, че е променлива и трябва да се умножи с коефициент, за да се изчисли нейната стойност. Тази статия ще се опита да открие разликите и връзката между коефициентите и константи.

В математическите проучвания коефициентът обикновено е число, което е мултипликативен коефициент, използван с изрази в израз.

Например в израза 3x + 5 = 2y

3 и 2 са коефициенти с термините x и y, докато 5 е постоянен термин. В повечето изрази коефициентите са реални числа. Въпреки това има изрази, в които те не са числа, а други термини, чиято стойност също не е ясна, например в уравнението ax + by = 7, където a и b са коефициентите за термините x и y.

В математиката константата е специално число, което се използва при много геометрични и алгебраични задачи. Пай е една такава универсална константа, която намира различни приложения в математиката и други науки за живота. Константи са дефинируеми, а също и изчислими, като всички константи са изчислени до няколко десетични знака. Някои често срещани примери за математически константи са пай, числото на Ойлер, константите на Фейгенбаум и константата на Апери.