Докладчик, има писмени изявления, които са наистина верни и се кълнат пред законно свидетелстващ орган. Той съдържа писмените факти от определени събития, тъй като авторът ги припомня в паметта. Обратно, законовата декларация е само потвърдено изявление от нейния автор или декларатор. Твърденията или твърденията се твърдят, че са истинни.

Affidavits са надлежно подписани от неговите автори. Той е обявен за автентичен с помощта на поставяне на подписа на автора, тъй като той е свидетел на нотариус, известен също като комисар на клетвите. Този ход ще потвърди истинността на твърденията в декларацията и ще подложи автора на такива лъжесвидетелства, в случай че ще бъде открито, че съдържа умишлени грешки. От друга страна, законовата декларация все още трябва да бъде подписана от нейния автор пред всеки квалифициран свидетел като юрисконсулт или правосъдие на мира.

Потвърждение почти винаги се изисква по време на съдебни заседания и производства. Например по въпросите, свързани със семейството на закона, свидетелствата са най-вероятно използвани като едно от доказателствата в изслушванията. Той може да се използва и като писмено доказателство от свидетел, който няма да може да се яви пред съда поради въпрос за лична безопасност или умишлено забраняване на самоличността им по други специални причини. Ако някой иска да има регистрация на избиратели, за подобна цел може да се използва и удостоверение.

Законовите декларации често се използват, за да позволят на някой да твърди, че определено твърдение е валидно и вярно, само за да изпълни някои законови условия, особено когато доказателства почти не са налице. Въпреки че тези декларации варират в зависимост от местоположението или полето на влияние (юрисдикция), те могат да бъдат използвани при промяна на името на дадено лице, кандидатстване за патентоване, утвърждаване на произхода на определени стоки за търговия, деклариране на идентичност и националност, когато други писмени доказателства не са налични.

Резюме:
1. Декларация е клетва, писмена декларация за факти, докато законната декларация е фактическа декларация, но не и клетва.
2. Декларация често се подписва пред нотариус, докато законова декларация често се подписва пред адвокат или правосъдие на мира.
3. Политически данни се използват, ако човек трябва да получи някои правни документи като регистрацията на избирателя. Законовите декларации се използват за промени в името, заявки за патент и служат като доказателства в случай, че няма по-конкретни доказателства.

Препратки