Ацил срещу Ацетил

В молекулите има няколко функционални групи, които се използват за характеризиране на молекулите. Ацил е една такава функционална група, която може да се види в много класове молекули.

ацил

Ацилова група има формула на RCO. Има двойна връзка между С и О, а другата връзка е с R група. Ациловите групи се намират в естери, алдехиди, кетони, анхидриди, амиди, кисели хлориди и карбоксилни киселини. Следователно, другата връзка с въглеродния атом може да бъде от –OH, -NH2, -X, -R, -H и т.н. Ациловата група е функционална група и през повечето време този термин се прилага в органичната химия, но в неорганична химия, също можем да намерим този термин. Неорганичните киселини като сулфонова киселина и фосфонова киселина съдържат кислороден атом, който е двойно свързан с друг атом. В тези случаи също се казва, че тяхната функционална група е ацилова група. Обикновено ациловата група се характеризира с въглероден и кислороден атом, който е свързан с двойна връзка. Идентифицирането на ацилова група е лесно поради C = O част. Особено в IR спектроскопията, C = O разтягащата лента е една от изявените и силна лента. С = О пик се среща с различна честота за различни ацилни съединения като карбоксилни киселини, амиди, естери и др. Следователно, това също помага при определянето на структурата. Освен спектроскопски методи, чрез прости химични тестове можем да идентифицираме ацилни съединения. Следват някои от тези, които можем да направим в лабораторията.


  • Тъй като карбоксилните киселини са слаби киселини, може да се използва тест за лакмусова хартия или тест за рН хартия за идентифициране на водоразтворими карбоксилни киселини. Водоразтворимите карбоксилни киселини се разтварят във воден разтвор на натриев хидроксид.

  • Ацил хлоридите хидролизират във вода и дават утайки с воден сребърен нитрат.

  • Киселинните анхидриди се разтварят при кратко нагряване с воден разтвор на натриев хидроксид.

  • Амидите могат да бъдат разграничени от амини с разредена НС1.

  • Естерите и амидите се хидролизират бавно при взаимодействие с натриев хидроксид. От хидролизираните продукти може да се идентифицира ациловото съединение. Естерът произвежда карбоксилатен йон и алкохол, докато амидът произвежда карбоксилатен йон и амин или амоняк.

Нуклеофилните заместващи реакции могат да се проведат в ациловия въглерод, тъй като той има лек положителен заряд. Много реакции от този тип се срещат при живи организми и те са известни като реакции на прехвърляне на ацил. От всички ацилни съединения ацилхлоридите имат най-висока реактивност към нуклеофилно заместване и амидите имат най-малка реактивност.

ацетил

Ацетил групата е общ пример за органична ацилова група. Това е известно също като етаноилова група. Той има химическата формула на CH3CO. Следователно R групата в ацила е заместена с метилова група. Друга връзка във въглерода може да бъде с -OH, -NH2, -X, -R, -H и т.н. Например, CH3COOH е известен като оцетна киселина. Въвеждането на ацетилова група в молекула се нарича ацетилиране. Това е често срещана реакция в биологичните системи и синтетичната органична химия.