Активен FTP срещу пасивен FTP

FTP (File Transfer Protocol) е набор от стандартни мрежови правила (протоколи), касаещи прехвърлянето на файлове между два хостинг компютъра през TCP / IP-базирана мрежа (мрежа, която използва протокол за контрол на предаване / протокол за интернет, за да достави поток от байтове от един компютър на друг), като например интернет. FTP работи на принципа клиент / сървър и принадлежи към Приложението на OSI модела (Open System Interconnection model).

Обикновено FTP сървърът, който съхранява файлове за прехвърляне, използва два порта за прехвърляне, един за Команди, а другият за изпращане и получаване на данни. Заявките от клиентски компютри се получават на порта 21 на сървъра, който е запазен изключително за изпращане на команди; следователно, той се нарича Command Port. След като бъде получена входяща заявка, данните, поискани или качени от клиентския компютър, се прехвърлят през отделен порт, посочен като порт за данни. На този етап, в зависимост от активния или пасивния режим на FTP връзката, номерът на порта, използван за прехвърляне на данни, варира.