Начисляване срещу отлагане
 

За тези, които са далеч от света на счетоводството, начисляването и отсрочването може да звучи като чужди думи. Но тези, които са счетоводители или водят книги за дадена организация, знаят значението на тези две концепции във всяка счетоводна процедура, основана на начисляването. Това счетоводство отчита събития, независимо дали те са начислени или отсрочени, независимо от времето, когато са получени или изразходвани пари (дадени на някого). Начисляването е признаването на приходите или разходите преди получаването или изплащането на пари в брой. Отсрочването е точно обратното на начисляването и се отнася до признаването на събитието след получаване или плащане на пари в брой. Има и други разлики, които ще бъдат разгледани в тази статия.

Така че разпознаването на събития в книгите преди паричния поток е известно като начисляване, докато признаването на събития след паричния поток се нарича отсрочване. Признаването на приходите е основният принцип на счетоводното начисляване и има два начина за признаване на приходите. Те могат да бъдат признати, когато са реализирани или когато стоката или услугите са доставени или предоставени. Счетоводното начисляване е точно обратното на счетоводното отчитане на парите, при което признаването на приходи се извършва само при получаване на пари в брой или плащане, независимо от времето, когато стоките или услугите се извършват.